Είστε Ιδιοκτήτης; γίνετε οικοδεσπότης κερδίστε χρήματα φιλοξενήστε επισκέπτες διοργανώστε εμπειρίες οικονομική ελευθερία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Καταγραφή και Κατηγοριοποίηση ακινήτου

Συνεργάτης της εταιρείας μας έρχεται στο ακίνητο σας και καταγραφεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Βάσει της εμπειρίας μας στην αγορά ακινήτων, γίνεται εκτίμηση των δυνατοτήτων του καταλύματος σας στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, και σας παρέχουμε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση του ακινήτου σας.

Αποτύπωση συνεργασίας μεταξύ εταιρείας και ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης, μετά από αναλυτική ενημέρωση από τον συνεργάτη της εταιρείας για το σύνολο των δυνατοτήτων και επιλογών, διαφόρων μοντέλων συνεργασίας, αναθέτει την πλήρη ή μερική διαχείριση του ακινήτου στην εταιρεία. Εναλλακτικά, ο ιδιοκτήτης επιλέγει μοντέλα όπως ανοιχτής συνεργασίας πωλήσεων, ή υπηρεσίεςon demand. Γίνεται οριστικοποίηση τελικής συμφωνίας, μεταξύ εταιρείας και ιδιοκτήτη ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες του κάθε καταλύματος.

Παρακολούθηση επιχειρηματικού πλάνου

Επιπλέον, πραγματοποιούμε προγραμματισμένες συναντήσεις ανασκόπησης ανά μήνα για την πορεία, τις οικονομικές ροές, τον προγραμματισμό της επιχείρησης, για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε εντός των προβλέψεων του επιχειρηματικού πλάνου.

Ορισμός Τιμολογιακής πολιτικής και προσαρμογή τιμών βάσει ποιοτικών κριτηρίων

Κατόπιν αξιολόγησης του καταλύματος από εξειδικευμένο συνεργάτη της εταιρείας, και έχοντας πλέον γνώση των δυνατοτήτων του βάσει της εμπειρίας μας στον χώρο, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την καλύτερη Τιμολογιακή πολιτική, που να καλύπτει τις ανάγκες σας, και να προσαρμόζεται στα δεδομένα του καταλύματος σας.

Έρευνα και αναπροσαρμογή τιμών, βάσει δεδομένων ανταγωνισμού για μεγιστοποίηση εσόδων

Με γνώμονα την εμπειρία μας στον χώρο, με χρήση κατάλληλων εργαλείων που παρακολουθούν τον ανταγωνισμό, αλλά και βασισμένοι σε στατιστικά στοιχεία για την περιοχή, σας παρέχουμε δωρεάν πληροφορίες για την αναπροσαρμογή των τιμών. Κάνουμε λοιπόν μια στοχευμένη έρευνα για το κατάλυμα σας, και μπορούμε να σας παρέχουμε ένα προτεινόμενο τιμοκατάλογο για αυτό, όπως προκύπτει βάση έρευνας.